หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "นิด้า" มีทั้งหมด 4 เล่ม

พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน: จากบริบทของสังคมไทยสู่สังคมโลก

ประเทศไทย : ก้าวไปข้างหน้าด้วยการพัฒนาที่สมดุล

เอกสารประกอบการอภิปรายทางวิชาการ เนื่องในโอกาสการประชุมวิชาการ 100 ปี ศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร ณ ประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

บทสัมภาษณ์ ดร.บุญชนะ อัตถากร ณ ห้องอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริการศาสตร์ วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2539

บทสัมภาษณ์ ดร.บุญชนะ อัตถากร เกี่ยวกับความเป็นมาของการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และที่มาของหลักสูตรในยุคแรกๆ ที่เปิดสอน และบทสัมภาษณ์ ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน เกี่ยวกับความจำเป็นของวิชาสถิติต่อการพัฒนาประเทศ

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "นิด้า" มีทั้งหมด 4

Influencer: The New Science of Leading Change

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

บุคคลพอเพียง...ตัวอย่างแห่งความเพียงพอ

Sufficiency Economy Philosophy: Thailand’s Path towards Sustainable Development Goals

ชีวิตเสี่ยงๆ ภ. ณ ประมวลมารค ชีวิตของหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี บนดิน บนทะเล บนดอย