หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "บริษัทบางจาก" มีทั้งหมด 6 เล่ม

รายงานการถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคธุรกิจเอกชนของ 7 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และเครือข่าย (Supply Chain)

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ตอนที่ 24

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา ศาสตร์แห่งพระราชา

หนังสือในชุดจอมปราชญ์แห่งการพัฒนา รวบรวมผลงานการน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนกระทั่งประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 และ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงาน กปร. เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาและอ้างอิงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป

การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 : ตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หนังสือรวบรวมองค์ความรู้ของบุคคล กลุ่ม ชุมชน และองค์กรที่ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกรดำเนินชีวิตและการทำงาน ภายใต้โครงการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ของสำนักงาน กปร. และหน่วยงานภาคี ที่แสดงให้เห็นว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกคนทุกบริบท ทุกสาขาอาชีพ และการพัฒนาประเทศในก้าวต่อไปหากนำองค์ความรู้จากประสบการณ์เหล่านี้ ไปใช้ประโยชน์ จะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนตลอดไป

เศรษฐกิจพอเพียง : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ที่ยั่งยืน

ที่มา แนวคิด และองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งกรณีตัวอย่างผลงานที่ประสบผลสำเร็จในมิติต่าง ๆ จากการนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตมานำเสนอ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและเห็นรูปธรรมในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "บริษัทบางจาก" มีทั้งหมด 6

Influencer: The New Science of Leading Change

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

บุคคลพอเพียง...ตัวอย่างแห่งความเพียงพอ

Sufficiency Economy Philosophy: Thailand’s Path towards Sustainable Development Goals

ชีวิตเสี่ยงๆ ภ. ณ ประมวลมารค ชีวิตของหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี บนดิน บนทะเล บนดอย

วิดีโอคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "บริษัทบางจาก" มีทั้งหมด 6

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ตอนที่ 24