หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "บริษัทปตท." มีทั้งหมด 2 เล่ม

รายงานการถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคธุรกิจเอกชนของ 7 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และเครือข่าย (Supply Chain)

การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "ตัวอย่างผลสำเร็จตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เป็นการนำเสนอผลงานการปฏิบัติตามปรัชญาตามเศรษฐกิจพอเพียงที่นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิต และการบริหารธุรกิจ จนประสบความสำเร็จ โดยหนังสือได้นำเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตัวอย่างความสำเร็จของผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "บริษัทปตท." มีทั้งหมด 2

Influencer: The New Science of Leading Change

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

บุคคลพอเพียง...ตัวอย่างแห่งความเพียงพอ

Sufficiency Economy Philosophy: Thailand’s Path towards Sustainable Development Goals

ชีวิตเสี่ยงๆ ภ. ณ ประมวลมารค ชีวิตของหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี บนดิน บนทะเล บนดอย