หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "บริษัท" มีทั้งหมด 5 เล่ม

ตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทธุรกิจขนาดย่อม บริษัท ซองเดอร์ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด

หนังสือรวบรวมผลงานการประกวดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้ภาคประชาชน ภาคเกษตร ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต สามารถเป็นตัวอย่างในการพัฒนาตนเอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ และธุรกิจได้

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทธุรกิจขนาดกลาง "บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด"

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จของบริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด ได้ที่ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต การพัฒนาชุมชน และการบริหารจัดการองค์กรจนประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประเภทธุรกิจขนาดกลาง ซึ่งเหมาะสมที่จะเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานภาคธุรกิจรวมทั้งผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ความสำเร็จร่วมกัน

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)"

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ที่ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตการพัฒนาชุมชน และการบริหารจัดการองค์กรจนประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งเหมาะสมที่จะเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานภาคธุรกิจ รวมทั้งผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ความสำเร็จร่วมกัน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจเอกชน : บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

หนังสือ 1 ใน 4 เล่มซึ่งเป็นผลการศึกษาบริษัทตัวอย่างในองค์กรภาคธุรกิจที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการภาวะผู้นำ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การตลาด และการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจเอกชน : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ชื่อไทย.คอม

หนังสือ 1 ใน 4 เล่มซึ่งเป็นผลการศึกษาบริษัทตัวอย่างในองค์กรภาคธุรกิจที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการภาวะผู้นำ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การตลาด และการบริหารทรัพยากรมนุษย์