คำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" มีทั้งหมด 7 เล่ม

ประมวลคำในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่พุทธศักราช 2493-2556 ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หนังสือประมวลคำในพระบรมราโชวาทที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่พุทธศักราช 2493-2546

การบริหารธุรกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นำเสนอแนวทางการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน โดยหลักของการบริหารต้องยึดหลักทางสายกลางที่มีความพอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารแนวพุทธและเป็นการบริหารที่มุ่งให้เกิดธรรมาภิบาล

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจเอกชน : บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

หนังสือ 1 ใน 4 เล่มซึ่งเป็นผลการศึกษาบริษัทตัวอย่างในองค์กรภาคธุรกิจที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการภาวะผู้นำ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การตลาด และการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจเอกชน : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ชื่อไทย.คอม

หนังสือ 1 ใน 4 เล่มซึ่งเป็นผลการศึกษาบริษัทตัวอย่างในองค์กรภาคธุรกิจที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการภาวะผู้นำ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การตลาด และการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจเอกชน : การบริหารทรัพยากรมนุษย์เครือซิเมนต์ไทย

หนังสือ 1 ใน 4 เล่มซึ่งเป็นผลการศึกษาบริษัทตัวอย่างในองค์กรภาคธุรกิจที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการภาวะผู้นำ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การตลาด และการบริหารทรัพยากรมนุษย์

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" มีทั้งหมด 1

การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา