หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "พระราชดำรัส

"
มีทั้งหมด 4 เล่ม

ตามรอยพ่อ ก-ฮ : รวม 309 คำที่คนไทยควรรู้ จากพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดำริ พระราชดำรัส

รวบรวมพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดำริ และพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำเสนอในรูปแบบสารานุกรม โดยแยกเป็นหัวข้อเรียงตามตัวอักษรตั้งแต่ ก-ฮ ซึ่งมีทั้งหมด 309 คำ นับเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของพระเจ้าอยู่หัวไว้อย่างครบถ้วน รอบด้าน และมีขนาดรูปเล่มพอเหมาะแก่การอ่าน เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยที่รักเทิดทูนใน "พ่อ" จะสามารถหยิบจับและเข้าถึงเรื่องราวความดีของพระองค์ได้อย่างง่าย ๆ เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้

© Copy Right by SE-EDUCATION Public Company Limited. 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://www.se-ed.com

แก่งกระจาน ความงามอันบริสุทธิ์ของผืนป่าตะวันตก

ชาวกะหร่างในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนับพันคน ดํารงชีพอยู่อย่างยากลําบากเพราะไม่ใช่แค่เพียงสถานะการเป็นผู้บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเท่านั้น ในแต่ละวันพวกเขายังต้องใช้ชีวิตอย่างอดอยากขาดแคลน เพราะหมู่บ้านอยู่สูงเกินกว่าจะนําน้ำจากแม่น้ำเพชรขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ จึงเป็นคนกลางประสานงานทุกภาคส่วนเพื่อจัดทําแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของชาวบ้าน โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าตะวันตก และจะเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อย ปัญหาความมั่นคง และส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
 

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : รักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม

หนังสือเล่มหนึ่งในชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานพระราชดำริการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เช่น ปลูกป่าในใจคน  การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกป่าทดแทน การปลูกป่าต้นน้ำ ซึ่งล้วนเป็นแนวทางที่เรียบง่าย ประหยัด มีความสอดคล้องและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความสอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ อีกทั้งสามารถอ้างอิงตามหลักวิชาการได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือ ไม่มากหรือน้อยเกินไป เกื้อกูลกันและให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง และจะไม่เกิดผลกระทบในภายภาคหน้า

เส้นทางสู่...ความพอเพียง

ปาฐกถาพิเศษโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ซึ่งได้อัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาอธิบายสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "พระราชดำรัส

"
มีทั้งหมด 4

Influencer: The New Science of Leading Change

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

บุคคลพอเพียง...ตัวอย่างแห่งความเพียงพอ

Sufficiency Economy Philosophy: Thailand’s Path towards Sustainable Development Goals

ชีวิตเสี่ยงๆ ภ. ณ ประมวลมารค ชีวิตของหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี บนดิน บนทะเล บนดอย