หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "พลังงานทดแทน" มีทั้งหมด 16 เล่ม

หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา

Introduction to Sustainable Development Part 1

กล้าใหม่...ใฝ่รู้

หนังสือ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ได้ถอดบทเรียน 19 ทีมเยาวชน สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม โครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ปี 10 ได้รวบรวมโครงการของนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจำนวน 19 โครงการ ซึ่งผลงานการเรียนรู้เหล่านี้ สมควรที่จะบันทึกไว้เพื่อเป็นความทรงจำอันดีแก่ผู้ร่วมโครงการและเป็นประโยชน์ให้ผู้สนใจได้ร่วมเรียนรู้งานสร้างสรรค์ชุมชนของกล้าใหม่ร่วมกัน

มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ปวงประชาราษฎรมาเนิ่นนาน โดยทรงถือว่าความสําเร็จในการทําหน้าที่เป็นบําเหน็จรางวัลอันสมบูรณ์แล้ว ไม่จําเป็นต้องประกาศการกระทํานั้นให้เป็นที่เปิดเผย มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ จึงได้ดำเนินรอยตามพระราชปณิธานของพระองค์และได้นำหลักการทรงงานทั้ง 23 ข้อของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มุ่งสู่ 1 เป้าหมายคือประโยชน์สุขของประชาชน มาเป็นหลักปฏิบัติงานของมูลนิธิเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับสังคมไทย
 

The Royal Initiative Discovery Foundation

Majesty treated differently by his royal duties to relieving the suffering of the people for a long time. By despising success to act as a bonus reward completed. There is no need to declare the action that is to be revealed. The Royal Initiative Discovery Foundation has followed his vision, and brings the entire 23 verses of the King toward one goal is the benefit of the public.  Primarily the work of the Foundation to create a sustainable development of Thailand.

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "พลังงานทดแทน" มีทั้งหมด 16

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักการทรงงานเพื่อความยั่งยืน

ธนาคารโลกชี้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศมั่งคั่งอย่างก้าวหน้า (Progressive Prosperity)

Thinking, Fast and Slow – การตัดสินใจที่ถูกต้องเกิดจากการคิดแบบสัญชาตญาณผสานการใช้วิจารณญาณ

Influencer: The New Science of Leading Change

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต