หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "ภาครัฐ" มีทั้งหมด 1 เล่ม

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทองค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค "โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง"

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้ที่ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต การพัฒนาชุมชน และการบริหารจัดการองค์กรจนประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค