หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "ภูมิปัญญาชาวบ้าน" มีทั้งหมด 10 เล่ม

หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา

เธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ 5

รวมผลงานในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จาก 13 โรงเรียนทั่วประเทศในโครงการ "เธอคือแรงบันดาลใจ"  ปีที่ 5 เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องเยาวชนที่มีความตั้งใจให้ทุกคนทำความดีต่อไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นๆ นำไปเป็นแนวทางที่จะดูแล ประคับประคองสังคมและประเทศชาติ

กล้าใหม่...ใฝ่รู้

หนังสือ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ได้ถอดบทเรียน 19 ทีมเยาวชน สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม โครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ปี 10 ได้รวบรวมโครงการของนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจำนวน 19 โครงการ ซึ่งผลงานการเรียนรู้เหล่านี้ สมควรที่จะบันทึกไว้เพื่อเป็นความทรงจำอันดีแก่ผู้ร่วมโครงการและเป็นประโยชน์ให้ผู้สนใจได้ร่วมเรียนรู้งานสร้างสรรค์ชุมชนของกล้าใหม่ร่วมกัน

การใช้ประโยชน์งานวิจัย สกว. ประจำปี 2557

หนังสือการใช้ประโยชน์งานวิจัย สกว. ประจำปี 2557 เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (Research Utilization) ของ สกว.ในก้าวแรกของทศวรรษที่ 3 โดยครอบคลุมการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ ด้านพาณิชย์ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ ด้านชุมชนและพื้นที่ และด้านวิชาการ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาประเทศใน 4 ด้าน ได้แก่ การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Growth and Competitiveness) การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม (Inclusive growth) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green growth) และเมื่อผสานทั้ง 3 ส่วนเข้าด้วยกัน จะก่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable growth) 

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "ภูมิปัญญาชาวบ้าน" มีทั้งหมด 10

Influencer: The New Science of Leading Change

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

บุคคลพอเพียง...ตัวอย่างแห่งความเพียงพอ

Sufficiency Economy Philosophy: Thailand’s Path towards Sustainable Development Goals

ชีวิตเสี่ยงๆ ภ. ณ ประมวลมารค ชีวิตของหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี บนดิน บนทะเล บนดอย

วิดีโอคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "ภูมิปัญญาชาวบ้าน" มีทั้งหมด 10

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 19