หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "มหาวิทยาลัย" มีทั้งหมด 4 เล่ม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา

ร้อยคน ร้อยเรื่องราว 100 ปี เอสซีจี

หนังสือรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบุคคลของเอสซีจีตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันที่เป็นประโยชน์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของเอสซีจี อาทิ ปรัชญาพื้นฐานในการบริหารคน การคัดเลือกพนักงานการพัฒนาพนักงาน การดูแลรักษาพนักงาน การเสริมสร้างความสุขในการทำงาน และการหล่อหลอมสู่วัฒนธรรมองค์กรเดียวกันโดยถ่ายทอดผ่านเรื่องราวผ่านประสบการณ์จริงของผู้บริหารเอสซีจีเกือบร้อยคน ทั้งอดีตและปัจจุบันจากรุ่นสู่รุ่น

ประเทศไทย : ก้าวไปข้างหน้าด้วยการพัฒนาที่สมดุล

เอกสารประกอบการอภิปรายทางวิชาการ เนื่องในโอกาสการประชุมวิชาการ 100 ปี ศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร ณ ประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

บทสัมภาษณ์ ดร.บุญชนะ อัตถากร ณ ห้องอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริการศาสตร์ วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2539

บทสัมภาษณ์ ดร.บุญชนะ อัตถากร เกี่ยวกับความเป็นมาของการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และที่มาของหลักสูตรในยุคแรกๆ ที่เปิดสอน และบทสัมภาษณ์ ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน เกี่ยวกับความจำเป็นของวิชาสถิติต่อการพัฒนาประเทศ

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "มหาวิทยาลัย" มีทั้งหมด 4

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักการทรงงานเพื่อความยั่งยืน

ธนาคารโลกชี้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศมั่งคั่งอย่างก้าวหน้า (Progressive Prosperity)

Thinking, Fast and Slow – การตัดสินใจที่ถูกต้องเกิดจากการคิดแบบสัญชาตญาณผสานการใช้วิจารณญาณ

Influencer: The New Science of Leading Change

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต