หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "ศูนย์ศิลปาชีพ" มีทั้งหมด 7 เล่ม

อสีติพรรษาฯ ทรงปลูกและทรงปั้น

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่ปี 2498 เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้ชื่อว่าแห้งแล้งและยากจนที่สุด จึงเป็นที่มาของโครงการพระราชดําริเพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรในภาคอีสาน ซึ่งเกิดขึ้นตามความจําเป็นและเหมาะสมมากมายหลายโครงการ กระจายตัวอยู่ในทุกจังหวัด เพื่อให้ชาวอีสานมีน้ำกิน น้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร แม่บ้านที่แต่เดิมผลิตของกินของใช้จากภูมิปัญญาเดิมก็ได้รับการพัฒนาฝีมือจนสามารถผลิตเพื่อจําหน่ายในโครงการศิลปาชีพ ซึ่งช่วยเพิ่มพูนให้มีรายได้พิเศษมากขึ้น
 

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ตอนที่ 17

กำไรของแผ่นดิน

หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 เพื่อนำเสนอพระราชกรณียกิจทั้งหลายทั้งปวงที่ทรงทำด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิริยอุตสาหะเคียงคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้วยการฟื้นฟูป่าและบริการจัดการให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัย และอื่นๆ ซึ่งล้วนแต่ก่อเกิดคุณูปการกับประชาชนบนผืนแผ่นดินไทยอย่างมากมายสุดจะพรรณนา

ด้วยพระเมตตา พลิกฟื้น พัฒนา ลุ่มน้ำปากพนัง

หนังสือเผยแพร่พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง ที่ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเค็ม และปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครบวงจร

สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด บันทึกแห่งการพัฒนา ตอนที่ 8

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "ศูนย์ศิลปาชีพ" มีทั้งหมด 7

Influencer: The New Science of Leading Change

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

บุคคลพอเพียง...ตัวอย่างแห่งความเพียงพอ

Sufficiency Economy Philosophy: Thailand’s Path towards Sustainable Development Goals

ชีวิตเสี่ยงๆ ภ. ณ ประมวลมารค ชีวิตของหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี บนดิน บนทะเล บนดอย

วิดีโอคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "ศูนย์ศิลปาชีพ" มีทั้งหมด 7

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ตอนที่ 17

สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด บันทึกแห่งการพัฒนา ตอนที่ 8

สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด บันทึกแห่งการพัฒนา ตอนที่ 7