หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์" มีทั้งหมด 4 เล่ม

พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน: จากบริบทของสังคมไทยสู่สังคมโลก

ทฤษฎีใหม่ในแง่มุมการบริหารพัฒนา : เอกสารประกอบการสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2542 ณ หอประชุมจีระ บุญมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กล่าวถึงโครงการศึกษาทฤษฎีใหม่ในแง่มุมการบริหารการพัฒนาซึ่งคณะ/สำนักต่างๆ ในสถาบันได้ร่วมกันศึกษาทฤษฎีใหม่ในแง่มุมของแต่ละสาขาวิชา มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2540 โดยเป็นโครงการที่ผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์ทฤษฎีและการศึกษาเชิงประจักษ์

ทฤษฎีใหม่ในแง่มุมการบริหารพัฒนา : สรุปสำหรับผู้บริหาร : วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2542 ณ หอประชุมจีระ บุญมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สรุปแนวคิดเกี่ยวกับเกษตรกรรม "ทฤษฎีใหม่" และพระราชดำริ เรื่อง "แหล่งน้ำ ทฤษฎีใหม่ และการศึกษาทฤษฎีใหม่ในแง่มุมของการบริหารการพัฒนา"

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์" มีทั้งหมด 4

Influencer: The New Science of Leading Change

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

บุคคลพอเพียง...ตัวอย่างแห่งความเพียงพอ

Sufficiency Economy Philosophy: Thailand’s Path towards Sustainable Development Goals

ชีวิตเสี่ยงๆ ภ. ณ ประมวลมารค ชีวิตของหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี บนดิน บนทะเล บนดอย