หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์" มีทั้งหมด 2 เล่ม

ทฤษฎีใหม่ในแง่มุมการบริหารพัฒนา : เอกสารประกอบการสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2542 ณ หอประชุมจีระ บุญมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กล่าวถึงโครงการศึกษาทฤษฎีใหม่ในแง่มุมการบริหารการพัฒนาซึ่งคณะ/สำนักต่างๆ ในสถาบันได้ร่วมกันศึกษาทฤษฎีใหม่ในแง่มุมของแต่ละสาขาวิชา มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2540 โดยเป็นโครงการที่ผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์ทฤษฎีและการศึกษาเชิงประจักษ์

ทฤษฎีใหม่ในแง่มุมการบริหารพัฒนา : สรุปสำหรับผู้บริหาร : วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2542 ณ หอประชุมจีระ บุญมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สรุปแนวคิดเกี่ยวกับเกษตรกรรม "ทฤษฎีใหม่" และพระราชดำริ เรื่อง "แหล่งน้ำ ทฤษฎีใหม่ และการศึกษาทฤษฎีใหม่ในแง่มุมของการบริหารการพัฒนา"