หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "สถิติประยุกต์

"
มีทั้งหมด 2 เล่ม

บทสัมภาษณ์ ดร.บุญชนะ อัตถากร ณ ห้องอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริการศาสตร์ วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2539

บทสัมภาษณ์ ดร.บุญชนะ อัตถากร เกี่ยวกับความเป็นมาของการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และที่มาของหลักสูตรในยุคแรกๆ ที่เปิดสอน และบทสัมภาษณ์ ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน เกี่ยวกับความจำเป็นของวิชาสถิติต่อการพัฒนาประเทศ

ทฤษฎีใหม่ในแง่มุมการบริหารการพัฒนา

โครงการศึกษาทฤษฎีใหม่ในแง่มุมการบริหารการพัฒนาซึ่งคณะ/สำนักต่างๆ ในสถาบันได้ร่วมกันศึกษาทฤษฎีใหม่ในแง่มุมของแต่ละสาขาวิชา มาตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2540 โดยเป็นโครงการที่ผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์ทฤษฎีและการศึกษาเชิงประจักษ์

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "สถิติประยุกต์

"
มีทั้งหมด 2

ธนาคารโลกชี้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศมั่งคั่งอย่างก้าวหน้า (Progressive Prosperity)

Thinking, Fast and Slow – การตัดสินใจที่ถูกต้องเกิดจากการคิดแบบสัญชาตญาณผสานการใช้วิจารณญาณ

Influencer: The New Science of Leading Change

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

บุคคลพอเพียง...ตัวอย่างแห่งความเพียงพอ