คำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "สังคม" มีทั้งหมด 12 เล่ม

สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย

ทัศนคติและความเชื่อของคนไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มีอย่างเหนียวแน่นผูกพันกันอย่างแยกไม่ออกเสมือน “น้ำ” กับ “ปลา” กล่าวคือประชาชนเป็นเสมือน“น้ำ” และพระมหากษัตริย์เป็นเสมือน “ปลา” ซึ่งทั้งน้ำและปลาต้องพึ่งพาอาศัยกัน ความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เป็นเสมือน “พ่อ” และประชาชนเป็นเสมือน “ลูก” ที่เคยผูกพันซึ่งกันและกันมาในอดีตก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมาจนถึงปัจจุบันอันส่งผลให้คนไทยส่วนใหญ่เชื่อว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณูปการต่อคนไทย รัฐไทย และสังคมไทย, สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดมาทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยมีความทันสมัยอันส่งผลดีต่อเสถียรภาพทางการเมืองและผลประโยชน์แห่งชาติ, สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยมีการแลกเปลี่ยนพึ่งพาระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนได้อย่างเหมาะสมลงตัว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน: จากบริบทของสังคมไทยสู่สังคมโลก

การสัมมนาวิชาการ เรื่องพัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดขึ้นโดย ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560

ความพอเพียงคือทางรอดของมนุษย์และสังคม

การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพิจารณาขยายความเพื่อปฏิบัติในหลายมิติของชีวิตและสังคม เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ การบริหารและพัฒนากาย การบริหารและพัฒนาจิต เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและสร้างประโยชน์สูงสุดได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย

นำเสนอตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย เช่น หลักการทรงงานและหลักคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรอบแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ประชาชน และทำให้หน่วยงานหรือองค์กรเกิดความสมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

แผนฯ 10 เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ตอนที่ 2

นำเสนอการบรรยายเรื่อง แผนฯ 10 เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โดย ดร.กำพน กิตติอำพน  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการวางแผนพัฒนาประเทศ โดยได้ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางในการทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ซึ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วนของประเทศ (ตอนที่ 2)

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "สังคม" มีทั้งหมด 5

เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ...กว่า 1 ทศวรรษ :สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

พระมหากษัตรย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา :สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

“อย่าให้ใครว่าไทย”…รวมพลังเครือข่ายสร้างสังคมไทยที่ยั่งยืน

สร้างสังคมให้ตื่นรู้ เพื่อก้าวสู่ความยั่งยืน (Sufficiency for Sustainability: S4S)