หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "เกษตรกรรม " มีทั้งหมด 7 เล่ม

The Developer King

หนังสือรวมพระราชกรณียกิจ และแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทุกท้องถิ่นทั่วพระราชอาณาจักร ทุกเชื้อชาติศาสนา ตลอดระยะเวลา 60 ปีแห่งรัชสมัย กล่าวถึง หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านต่าง เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ การส่งเสริมอาชีพ การสื่อสารและคมนาคม สาธารณสุข และอื่นๆ ซึ่งจากพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาโดยแท้จริง 

Thailand Human Development Report 2007

นำเสนอแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางด้านปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" แต่เป็นการมองปัญหาและแนวทางการจัดการกับปัญหาจากอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งมีความโดดเด่นแตกต่างจากแนวทางอื่นๆ

Concepts and theories of His Majesty the King on development

บันทึกหลักฐานและข้อเท็จจริงของงานและโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเชิงวิเคราะห์โดยการอธิบาย และชี้ให้เห็นหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการดำเนินงานในโครงการนั้นๆ

Alternative Development : Sufficiency Economy

นำเสนอหลักการสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้กับโครงการต่างๆ  ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ และตัวอย่างความสำเร็จของโครงการอื่นๆ รวมถึงบันทึกประสบการณ์ของเกษตรกรที่นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ทำให้ภาพรวมของสังคมไทยมีหลักยึดให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงการวิเคราะห์ในทางเศรษฐศาสตร์ในระดับการผลิตและการจัดเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจครบวงจรได้ต่อไปในอนาคต

From Royal Initiatives

นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ แนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจในการพัฒนาประเทศโดยละเอียดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์เรื่อยมาถึงปัจจุบันกว่า 60 ปี เพื่อทรงนำพาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และการน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตได้ด้วยความพอเพียงและมีความสุขอย่างยั่งยืน ส่งผลให้พระองค์ได้รับการยอมรับในพระปรีชาสามารถอันสูงยิ่งทั้งในหมู่พสกนิกรชาวไทยและในระดับสากล

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "เกษตรกรรม " มีทั้งหมด 7

Influencer: The New Science of Leading Change

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

บุคคลพอเพียง...ตัวอย่างแห่งความเพียงพอ

Sufficiency Economy Philosophy: Thailand’s Path towards Sustainable Development Goals

ชีวิตเสี่ยงๆ ภ. ณ ประมวลมารค ชีวิตของหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี บนดิน บนทะเล บนดอย