หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "เกษตรทฤษฎีใหม่ " มีทั้งหมด 6 เล่ม

The Developer King

หนังสือรวมพระราชกรณียกิจ และแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทุกท้องถิ่นทั่วพระราชอาณาจักร ทุกเชื้อชาติศาสนา ตลอดระยะเวลา 60 ปีแห่งรัชสมัย กล่าวถึง หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านต่าง เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ การส่งเสริมอาชีพ การสื่อสารและคมนาคม สาธารณสุข และอื่นๆ ซึ่งจากพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาโดยแท้จริง 

Concepts and theories of His Majesty the King on development

บันทึกหลักฐานและข้อเท็จจริงของงานและโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเชิงวิเคราะห์โดยการอธิบาย และชี้ให้เห็นหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการดำเนินงานในโครงการนั้นๆ

Alternative Development : Sufficiency Economy

นำเสนอหลักการสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้กับโครงการต่างๆ  ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ และตัวอย่างความสำเร็จของโครงการอื่นๆ รวมถึงบันทึกประสบการณ์ของเกษตรกรที่นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ทำให้ภาพรวมของสังคมไทยมีหลักยึดให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงการวิเคราะห์ในทางเศรษฐศาสตร์ในระดับการผลิตและการจัดเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจครบวงจรได้ต่อไปในอนาคต

New Theory

หนังสือนำเสนอแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องทฤษฎีใหม่ อันเป็นแนวทางหรือหลักการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นวิธีช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบความยากลำบากจากปัญหาการขาดแคลนน้ำทำเกษตรกรรมซึ่งเป็นปัญหาหลักของเกษตรกรไทยเกือบทั้งประเทศ โดยแนวคิดทฤษฎีใหม่นี้ช่วยให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงโดยไม่ต้องยึดโยงกับติดฟ้าอากาศเหมือนเช่นในอดีต ทั้งยังทำให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมากขึ้น

The Royally-initiated Wat Mongkol Chaipattana Area Development Project

กล่าวถึงโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สระบุรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นแปลงสาธิตการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เกษตรกรนำรูปแบบแปลงสาธิตเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ไปประยุกต์ใช้ในไร่นาของตนเอง  ซึ่งโครงการนี้นับเป็นจุดกำเนิดของเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งแรกในประเทศไทย

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "เกษตรทฤษฎีใหม่ " มีทั้งหมด 6

หนังสือ จอมปราชญ์ ผู้สร้างปราชญ์

Sufficiency for Sustainability พอเพียงเพื่อยั่งยืน

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักการทรงงานเพื่อความยั่งยืน

ธนาคารโลกชี้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศมั่งคั่งอย่างก้าวหน้า (Progressive Prosperity)

Thinking, Fast and Slow – การตัดสินใจที่ถูกต้องเกิดจากการคิดแบบสัญชาตญาณผสานการใช้วิจารณญาณ