หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "เทคโนโลยี" มีทั้งหมด 10 เล่ม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานการประชุมประจำปี 2542 ในหัวเรื่อง "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียง" และปาฐกถาพิเศษ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับข้าวไทย

รวบรวมพัฒนาการของพันธุ์ข้าวในประเทศไทย และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ข้าวดั้งเดิมและการพัฒนาปรับปรุงให้เกิดพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจเอกชน : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ชื่อไทย.คอม

หนังสือ 1 ใน 4 เล่มซึ่งเป็นผลการศึกษาบริษัทตัวอย่างในองค์กรภาคธุรกิจที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการภาวะผู้นำ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การตลาด และการบริหารทรัพยากรมนุษย์

คู่มือเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะตามแนวพระราชดำริ แนวทางการจำแนกรูปแบบทางสังคมการประชาสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมศึกษาเทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริ

นำเสนอองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการกำจัดขยะและการบำบัดน้ำเสียผ่านกระบวนการประชาสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมศึกษาไปสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือและการประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานและประชากรในพื้นที่

คู่มือเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบหญ้ากรองน้ำเสีย

นำเสนอข้อมูลการใช้เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบหญ้าอาหารสัตว์กรองน้ำเสียเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านน้ำเสียชุมชน ซึ่งช่วยประยหัดค่าใช้จ่ายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยวสัตว์ได้อีกทอดหนึ่ง