หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "เลขาธิการสหประชาชาติ" มีทั้งหมด 1 เล่ม

เทิดไท้ ธ ผู้...รังสฤษฏ์

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "เลขาธิการสหประชาชาติ" มีทั้งหมด 1

หนังสือ จอมปราชญ์ ผู้สร้างปราชญ์

Sufficiency for Sustainability พอเพียงเพื่อยั่งยืน

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักการทรงงานเพื่อความยั่งยืน

ธนาคารโลกชี้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศมั่งคั่งอย่างก้าวหน้า (Progressive Prosperity)

Thinking, Fast and Slow – การตัดสินใจที่ถูกต้องเกิดจากการคิดแบบสัญชาตญาณผสานการใช้วิจารณญาณ