หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "โครงการพัฒนาดอยตุง" มีทั้งหมด 4 เล่ม

หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา ภาคเหนือตอนบน

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ตอนที่ 37

30 ปี กปร. สามทศวรรษ สามสะพาน

หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และในวาระครบรอบ 30 ปี กปร. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจการพัฒนาประเทศซึ่งนับว่าเป็นพระราชภาระอันยิ่งใหญ่ที่ทรงให้ความสำคัญมาโดยตลอด และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย เนื่องด้วยทรงระลึกเสมอว่าทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพระองค์

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "โครงการพัฒนาดอยตุง" มีทั้งหมด 4

หนังสือ จอมปราชญ์ ผู้สร้างปราชญ์

Sufficiency for Sustainability พอเพียงเพื่อยั่งยืน

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักการทรงงานเพื่อความยั่งยืน

ธนาคารโลกชี้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศมั่งคั่งอย่างก้าวหน้า (Progressive Prosperity)

Thinking, Fast and Slow – การตัดสินใจที่ถูกต้องเกิดจากการคิดแบบสัญชาตญาณผสานการใช้วิจารณญาณ