คำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" มีทั้งหมด 4 เล่ม

เที่ยวตามรอยพ่อในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคกลาง

หนังสือมีเนื้อหานำเสนอสถานที่ต่างๆ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจันทบุรี เพื่อเป็นสถานที่ตัวอย่างในการท่องเที่ยวในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แบบเรียบง่ายและสามารถเดินทางไปได้ด้วยตนเองโดยไม่ยากนัก ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกจิตสำนึกในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

คู่มือการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฉบับสมบูรณ์)

คู่มือการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละด้าน และเป็นบรรทัดฐานในการวัดระดับการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานสนองพระราชดำริที่ปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วางแผนการติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกโครงการฯ ตลอดทั้งนักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป

เที่ยวตามพ่อในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ

หนังสือที่นำเสนอสถานที่ต่างๆ ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง เชียงใหม่ และเชียงราย เพื่อเป็นสถานที่ตัวอย่างในการท่องเที่ยวในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แบบเรียบง่าย และสามารถจะเดินทางด้วยตนเองได้ไม่ยากนัก เพื่อสื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงความสวยงามและผลสำเร็จที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มาจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในแง่มุมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนา ที่หากผู้คนได้เดินทางผ่านไปจะได้เห็นถึงความสวยงามที่น่าประทับใจ

ผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

หนังสือที่มุ่งสะท้อนผลสัมฤทธิ์แห่งการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทย ที่เกิดขึ้นภายใต้หลักการพัฒนาที่มองทุกอย่างเป็นพลวัตที่ทุกมิติล้วนเชื่อมต่อกัน เป็นการพัฒนาแบบองค์รวมที่ได้ปรากฏผลสัมฤทธิ์ออกมาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอันเอื้อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาพสกนิกรชาวไทยและนานาอารยประเทศ

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" มีทั้งหมด 1

๔,๓๕๐ การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน :สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกองบัญชาการกองทัพไทย