หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "โรงเรียน" มีทั้งหมด 5 เล่ม

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทองค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค "โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง"

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้ที่ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต การพัฒนาชุมชน และการบริหารจัดการองค์กรจนประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

สังคมความพอเพียงที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี

หนังสือประกอบโครงการตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 1 โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน : ภาคกลางและภาคตะวันออก โรงเรียนจฬาภรณราชวิทยาลัย ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ยุวเกษตรกรต้นกล้าความพอเพียง แห่งโรงเรียนบ้านหนองไผ่

หนังสือประกอบโครงการตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 1 โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน : ภาคกลางและภาคตะวันออก โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

เพื่อชีวิต...ความหวังโรงเรียนชายขอบ

หนังสือประกอบโครงการตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 1 โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน : ภาคเหนือ โรงเรียนราชานุเคราะห์ ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อทดลองใช้สำหรับการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)

นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับระดับการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ให้สามารถเข้าใจระบบและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ