คำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "Sustainable" มีทั้งหมด 9 เล่ม

The Sustainable Development Goals Report 2018

The Sustainable Development Goals Report 2018 reviews progress in the third year of implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. This overview presents highlights of progress and remaining gaps for all 17 Sustainable Development Goals (SDGs), based on the latest available data, and examines some of the interconnections across Goals and targets. Subsequent chapters focus in more depth on the six Goals under review at the high-level political forum on sustainable development in July 2018. 

Atlas of Sustainable Development Goals 2017 From World Development Indicators

แผนที่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2560: คู่มือภาพชุดใหม่เพื่อการจัดทำข้อมูลด้านการพัฒนา

ธนาคารโลกได้เปิดตัวแผนที่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2560 หรือ 2017 Atlas of Sustainable Development Goals ซึ่งประกอบด้วยแผนที่กว่า 150 ชุด รวมถึงการจัดทำข้อมูลให้เป็นแบบรูปภาพที่เข้าใจง่าย เพื่อให้นักพัฒนาได้ใช้เป็นไกด์ไลน์ในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

รายงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตัวชี้วัดของธนาคารโลก ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงทางออนไลน์หรือจะดาวน์โหลดเป็น PDF ก็ได้

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อและเป้าประสงค์ 169 เป้าประสงค์ เป็นทิศทางการพัฒนาที่ท้าทายสำหรับประชากรโลก ทั้งในด้านการดำเนินการและการวัดผลให้ชัดเจนได้ ดังนั้น แผนที่นี้เป็นความพยายามหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ดำเนินงานด้านการพัฒนาสามารถใช้ประโยชน์ในการทำงานได้

ตัวอย่างเช่น หากดำเนินการเรื่องความยากจน สามารถแสดงข้อมูลเป็นแผนภาพที่เป็นแผนผังสัดส่วน อันแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของประชากรที่ยากจนข้นแค้นที่ลดลงในแต่ละประเทศระหว่างปี 1990 และ 2013 ของประเทศในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ประชากรในประเทศแถบแอฟริกา และที่อื่น ๆ ทั่วโลก

สามารถดาวน์โหลดแผนที่ฉบับเต็มได้ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก World Bank และ มูลนิธิมั่นพัฒนา

Thailand’s Sustainable Business Guide: how to future proof your business in the name of better world (Part 2/2)

Thailand’s Sustainable Business Guide, the latest title by international publishing house Editions Didier Millet (EDM) developed in collaboration with Thailand Sustainable Development Foundation (TSDF), is the first book to guide Thai businesses through the practical ins and outs of achieving sustainability.

SDG Business: Corporate Action on Sustainable Development

หนังสือ “SDG Business: Corporate Action on Sustainable Development” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการดำเนินบทบาทขององค์กรธุรกิจที่มีต่อวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ขององค์การสหประชาชาติ อันมีขอบข่ายที่กว้างกว่าโจทย์การพัฒนาความยั่งยืนในระดับองค์กรหรือระดับห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี นับจากนี้จวบจนปี ค.ศ.2030

Thailand’s Sustainable Business Guide: how to future proof your business in the name of better world (Part 1/2)

Thailand’s Sustainable Business Guide, the latest title by international publishing house Editions Didier Millet (EDM) developed in collaboration with Thailand Sustainable Development Foundation (TSDF), is the first book to guide Thai businesses through the practical ins and outs of achieving sustainability.

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "Sustainable" มีทั้งหมด 5

THAILAND’S SUSTAINABLE BUSINESS GUIDE คู่มือแห่งการก้าวสู่อนาคตที่ดีกว่า ในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

หนังสือ “SDG Business: Corporate Action on Sustainable Development”

Sufficiency Economy Philosophy: Thailand’s Path towards Sustainable Development Goals

A Call to Action: Thailand and the Sustainable Development Goals (SDGs)

Sufficiency Thinking: Thailand’s gift to an unsustainable world